AGLOMERACIJA SINJ
Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture
Učitavanje...
Web stranicu zbog njezinih funkcionalnosti nije moguće prikazati u pregledniku Internet Explorer
Preusmjereni ste automatski na preglednik Microsoft Edge.
Internet Explorer zbog tehničkih nedostataka ne može pravilno prikazati traženu Web stranicu.
Preporučujemo pregled Web stranice u preglednicima kao što su:
Google Chrome, Brave, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari i Opera.
Europska Unija, zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Informacije o projektu

NAZIV PROJEKTA:

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Sinj

NAZIV KORISNIKA:

Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

378.337.251,63 HRK

UKUPNA VRIJEDNOST PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA

302.669.801,30 HRK

SUFINANCIRANJE

Bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda = 211.610.086,23 HRK

Sredstva Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja = 36.423.886,03 HRK

Hrvatske vode = 36.423.886,03 HRK

Grad Sinj = 17.559.955,47 HRK

Grad Trilj = 156.662,69 HRK

Općina otok = 495.364,85 HRK

EU udio sufinanciranja = 69,91%

Nacionalna sredstva financiranja = 30,09% (91.059.715,07 HRK)

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

2020. - 2024.

CILJ PROJEKTA

Usklađivanje aglomeracije Sinj s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EZ),

Direktivom o kvaliteti vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju (98/83/EZ)

i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ)

kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Projektom se doprinosi ostvarivanju sljedećih specifičnih ciljeva Operativnog programa

"Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.":

 • 6ii1 Unapređenje javnog vodoopskrbnog sustava sa ciljem osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom osigurat će se smanjenjem gubitaka u vodoopskrbnom sustavu i optimizacijom rada vodoopskrbnog sustava,

 • 6ii2 Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda kroz veću stopu priključenosti stanovništva na sustav javne odvodnje i veću količinu otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja.

OBUHVAT PROJEKTA

Projekt se provodi na području Splitsko-dalmatinske županije konkretnije na području aglomeracije Sinj koja teritorijalno obuhvaća Grad Sinj (naselja Sinj, Glavice, Suhač, Brnaze i Karakašicu) te mali dio Općine Otok.

Realizacijom ovoga projekta bit će izgrađeno i rekonstruirano više od 24 km vodoopskrbne mreže, odnosno gotovo 82 km javne odvodnje.

Projekt obuhvaća:

Izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju sustava javne vodoopskrbe:

 • izgradnju 925 m novih cjevovoda, rekonstrukciju cjevovoda u duljini od 335 m,
 • sanaciju 23 395 m cjevovoda te rekonstrukciju i dogradnju 3 vodospreme,

Izgradnju/rekonstrukciju sustava javne odvodnje:

 • izgradnju novih cjevovoda ukupne duljine 81 864 m, rekonstrukciju cjevovoda u duljini 723 m,
 • izgradnju novih 14 crpnih stanica te sanaciju 119 komada okana na sustavu javne odvodnje,
 • dogradnju postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sa I.stupnja pročišćavanja na III.stupanj pročišćavanja (kapaciteta 26 000 ES)
 • izgradnju pogona za sušenje i stabilizaciju mulja.

SVRHA PROJEKTA

Projektom je predviđeno priključenje 8 827 novih stanovnika na sustav odvodnje otpadnih voda i 18 753 stanovnika (postojećih korisnika) na poboljšani sustav javne vodoopskrbe te nadogradnja UPOV-a Sinj na treći stupanj pročišćavanja čime se postiže usklađenje aglomeracija Sinj i Otok sa zahtjevima Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) te Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina 2014. - 2023.

 • Povećajte tekst
 • Smanjite tekst
 • Sivi tonovi
 • Visoki kontrast
 • Negativni kontrast
 • Svjetla pozadina
 • Podcrtani linkovi
 • Poništi